Szállás Erdélyben, Güdüci Tavas Vendégház

Szállás Erdélyben, Gyergyószentmiklós közelében Székelyföld szívében várja a Güdüci Tavas Vendégház. Szauna, horgászat. A vendégház max. 8 fős, 30e Ft/nap.

Adatkezelési tájékoztató ingatlankereső ügyfelek részére

Adatkezelési Tájékoztató


ingatlankeresők részére

 

 

1. Az adatkezelő

 

A Vár-Köz Kft.  (Szallaserdelyben.hu ) (székhely/hivataloslevelezési cím: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 34.; adószám: 13881827-2-13; cégjegyzékszám/EV.nyilvántartási szám: elektronikus elérhetőség: kz@lc.hu;  telefonszám: +36-20-961-2793, a továbbiakban: Adatkezelő) a vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az alábbiakban tájékoztatja a szolgáltatásait igénybe vevőket az általa alkalmazott adatkezelésről.

 

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére,emiatt mindenkor ügyel a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítására,melynek alapvető követelménye az adatok kezelésére vonatkozó megfelelőtájékoztatás nyújtása. Jelen Adatkezelési Tájékoztató többek között információtnyújt a Adatkezelő szolgáltatásának nyújtása, valamint a reklám célúadatkezelése során történő személyes adatainak kezeléséről: a kezelt adatokmegismerésének forrásairól, köréről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról ésidőtartamáról, a személyes adatokkal kapcsolatos jogokról és az azok közöttiválasztási lehetőségekről, illetve tartalmazza azokat az elérhetőségeket is,amelyeken választ kaphat az Érintett a Adatkezelő adatvédelmi gyakorlatávalkapcsolatos kérdéseire is.

2. Fogalmak

 

Megtekintő: Olyan személy, aki az Adatkezelőáltal közvetített ingatlant megtekintette vagy akinek az Adatkezelő a közvetítettingatlan pontos címét megadta (továbbiakban: Érintett).

 

Ingatlankereső: A fentieken túl olyan személy,aki az Adatkezelő ingatlanközvetítési tevékenysége körében az Adatkezelőtőlszemélyesen, telefonon, elektronikus vagy más úton tájékoztatást kér, tőleérdeklődik, ideértve különösen az Adatkezelő megkeresését eladási vagy vételiérdeklődés céljából, illetve aki az Adatkezelőnél ingatlankeresőkéntjelentkezik (továbbiakban: Érintett).

 

3. Adatkezelés célja

 

3.1. Ingatlankereső esetében: Vásárlás/bérbevétel céljából az Érintettáltal keresett, megadott feltételeknek megfelelő ingatlant keressen és ajánljonaz Adatkezelő, és létrehozza az ingatlant eladni/bérbe adni kívánó és az Érintettközötti kapcsolatot.

 

3.2. Megtekintő esetében: Vásárlás/bérbevétel céljából az Érintettáltal keresett, megadott feltételeknek megfelelő ingatlan címének kiadása, ingatlanmegmutatásának megszervezése az Adatkezelő megszervezésével.

 

4. Adatkezelés jogalapja

 

4.1. Ingatlankereső esetében: Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pont]. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy az ingatlankeresésselösszefüggő szolgáltatást magas szinten nyújtsa, az ügyfelek elégedettek legyeneka szolgáltatásával, illetve ezen keresztül növelje a forgalmát.

 

4.2. Megtekintő esetében: Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk(1) bekezdés f) pont]. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy az ingatlankereséssel,megtekintéssel, bemutatással és címkiadással összefüggő szolgáltatást magasszinten nyújtsa, az ügyfelek elégedettek legyenek a szolgáltatásával, illetve ezenkeresztül növelje a forgalmát.

 

5. Kezelt adatok köre

 

5.1. Ingatlankereső esetében: név, lakcím (ha az érintettmegadta), telefonszáma, email címe, és az Érintett által a keresett ingatlanravonatkozóan megadott adatok [pl. ingatlan vételára, ingatlan elhelyezkedése,jellege, fekvése, hasznos alapterülete, építési módja, komfortfokozata, fűtésimódja, szobaszáma, ill. telek területe], fizetés ütemezése (önerő és hitelaránya).

 

5.2. Megtekintő esetében: név, születési hely és idő, anyja születésineve, lakcím, telefonszám, e-mail cím, ingatlan pontos beazonosításáhozszükséges adatok.

 

6. Az adatkezelés időtartama

 

6.1. Ingatlankereső esetében: személyes adatok rögzítéstőlszámított 5 év.

 

6.2. Megtekintő esetében: személyes adatok rögzítéstől számított5 év.

 

7. Adatfeldolgozók, személyes adatok továbbítása és közzététele

 

7.1 [Adatfeldolgozók] Az Adatkezelő az Érintettadatait a szolgáltatás nyújtása során, annak teljesítése érdekében, és ahhozszükséges mértékben, a szerződött partnerei (beleértve magánszemélyeket is)részére átadja adatfeldolgozásra. A szolgáltatás nyújtásának teljesítéseérdekében, valamint a marketing / reklám célú tevékenység végzéséhez szükségesenigénybe vett, Adatkezelő szerződött partnerei közé tartozó adatfeldolgozók ésazok kategóriái, akik által az Érintett adatai feldolgozásra kerülnek:

 

-          Adatkezelő azÉrintettek és az ingatlan adatait megoszthatja a saját ügynökeivel, közreműködőivel,illetve más ingatlanközvetítőkkel annak érdekében, hogy az ingatlanértékesítésre / bérbeadásra kerüljön. Az Adatkezelővel együttműködőingatlanközvetítők listáját ezen a linken 

megtalálja: https://miosz.lc.hu/partnerirodak/magyar-ingatlankozvetitok-orszagos-szovetsege/ 


Adatfeldolgozás célja: azingatlan értékesítésének / bérbeadásának elősegítése


-    Az Adatkezelőa közvetítésre vonatkozó szerződésének teljesítése és dokumentálása érdekébenkülönböző adminisztrációs és munkafolyamat szervezési informatikai eszközöket/megoldásokatvesz igénybe, amely során az Érintettek és az ingatlan adatait megoszthatja azadatfeldolgozókkal.

Adatfeldolgozás célja: azingatlan értékesítésének / bérbeadásának elősegítése és a közvetítőitevékenység szervezése, valamint dokumentálása.

-    

-       Adatfeldolgozó neve: Integrity Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.; email cím; office@integrity.hu)

Adatfeldolgozás célja: szerver hosting

 

-        Adatfeldolgozó neve: Kontír-Aktív Kft. (székhely: 1131 Budapest Unoka u 55.; email cím; peter.tiba@kontiraktiv.hu)

Adatfeldolgozás célja: szerver rendszergazda

 

-      Adatfeldolgozó neve: HolMiKi Kft. (székhely: 7400 Kaposvár, Honvéd u. 16/b. fszt. 2,; email cím; tanczos.robert@gmail.com)

-      Adatfeldolgozás célja: informatikai rendszer fejlesztése

 

-         Adatfeldolgozó neve: Fejér Zsolt Károly ev. (székhely: 2335 Taksony,Fő út 121.; email cím; fzsolt35@gmail.com)

Adatfeldolgozás célja: informatikai rendszer fejlesztése


 

 

7.2. [Személyes adatok továbbítása] Az Adatkezelőaz ingatlanközvetítői tevékenysége mellett segítséget nyújt az Érintetteknekmás adatkezelő által végzett szolgáltatással kapcsolatosan, amelyre azÉrintettnek igénye van. Az Adatkezelő ilyen esetekben az Érintettkapcsolattartási adatait (általában név, e-mail cím és telefonszám) megadja aszolgáltatók részére, mint például hitelközvetítő. Az Adatkezelő a szolgáltatónevéről és elérhetőségéről az adattovábbítás során kap pontos tájékoztatást.

 

8. Személyes adatok biztonsága és a személyes adatokhoz való hozzáférőszemélyek köre

 

8.1. Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és mindenintézkedést megtesz a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülésés sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadóhozzáférhetetlenné válás, azaz annak érdekében, hogy az Érintettek személyesadatai a jogszabályoknak megfelelő védelemben részesüljenek.

 

8.2. Adatkezelő az adatbiztonság követelményének megtartásáhozszükséges intézkedések körében számítógépes adatbázisban, automatikus ésmanuális módon kezeli az Érintett adatait és intézkedett arról, hogy azÉrintett adatainak kezelése zárt, és minden esetben jelszóval védettrendszerben, merevlemezre mentve történjen és e rendszereket csak a szolgáltatásnyújtásával összefüggésben, az ahhoz elengedhetetlenül szükséges mértékbenhasználják az adatok megismerésére jogosultak.

 

8.3. A személyes adatok megismerésére jogosultak a Adatkezelő munkatársaiés a szolgáltatásának nyújtásában közreműködő szerződéses partnerei.

 

8.4. Adatkezelő biztosítja, hogy az adatokhoz hozzáférésére jogosultakteljeskörű, adatvédelmi szabályokról történő tájékoztatását. Adatbiztonságigaranciaként Adatkezelőt, munkatársait és a szolgáltatásának nyújtásában közreműködőszerződéses partnereit titoktartási kötelezettség és jogi felelősség terheli aze tevékenységük során megismert személyes adatok tekintetében.

 

9. Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok

 

9.1. Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton a Adatkezelőtájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:

§  arról, hogy milyen adatokat kezelünk Önről,

§  az adatkezelés céljairól,

§  azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokatátadhatjuk,

§  az adatkezelés időtartamáról,

§  a jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.

 

9.2.      A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Érintett jogosult - elektronikus úton benyújtható - panaszával a Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha a Adatkezelő az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor a Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A Adatkezelő a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal érintett adatot továbbította.

 

9.3.      Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja. [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog].

 

9.4.      Az Érintett kérésének megfelelően módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatát. [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog]. Az Érintett adataihoz való hozzáféréséhez fűződő jogának gyakorlása, valamint személyes adatainak helyesbítése céljából Adatkezelőhöz fordulhat az adatvedelem@lc.hu  e-mail  címre küldött elektronikus levélben.

 

9.5.      Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].

 

9.6.      Az Érintett a hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. illetve bejelentheti a reklám küldésének megtiltása iránti igényét. Ebben az esetben az Érintett nevét és minden egyéb személyes adatát Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásból. A visszavonó nyilatkozat megtételére mind postai úton, Adatkezelő székhelyére küldött levél útján, mind pedig elektronikusan az adatvedelem@lc.hu  e-mail címre történő levél küldéssel is lehetőség van [hozzájárulás visszavonásához való jog]. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

9.7.      Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását)

§  ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamigkérheti az adatok zárolását, amíg Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatokpontosságát; ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatoktörlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;

§     Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintettkéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagyvédelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)]

§     Adatkezelő zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokatminden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikusadatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tároltszemélyes adatokat külön mappába helyezi át. Adatkezelő a tárolás kivételévelcsak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhezvagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelmeérdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli.Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.

 

9.8.      Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].

 

9.9. Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyesadatainak érdekmérlegelés jogalapjának [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]alkalmazásával történő kezelése ellen. Tiltakozás esetén az Adatkezelőmegvizsgálja azt, hogy a munkavállaló által hivatkozott tények, érvek miatt azAdatkezelőnek van-e lehetősége arra, hogy a személyes adatokat törölje vagy azadatkezelést megszüntesse.

 

9.10.    Adatkezelő az Érintett kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

9.11.    A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó).

 

9.12.    Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

 

10. Az Ön jogérvényesítési lehetőségei

 

Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelés nem felel meg a jogszabályikövetelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságeljárását kezdeményezheti (Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail cím:ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben megítélése szerint Adatkezelő megsértettea személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor bírósághoz fordulhat és eljárástkezdeményezhet az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt.