Szállás Erdélyben, Güdüci Tavas Vendégház

Szállás Erdélyben, Gyergyószentmiklós közelében Székelyföld szívében várja a Güdüci Tavas Vendégház. Szauna, horgászat. A vendégház max. 8 fős, 30e Ft/nap.

Adatkezelési tájékoztató


1. Az Adatkezelő

 


A Vár-Köz Kft.  (Szallaserdelyben.hu )  (székhely/hivataloslevelezési cím: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 34.; adószám: 13881827-2-13; cégjegyzékszám/EV.nyilvántartási szám:  ; elektronikus elérhetőség: kz@lc.hu;  telefonszám: +36-20-961-2793)  a továbbiakban: Adatkezelő, a vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az alábbiakban tájékoztatja a szolgáltatásait igénybe vevőket az általa alkalmazott adatkezelésről.


Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére,emiatt mindenkor ügyel a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítására,melynek alapvető követelménye az adatok kezelésére vonatkozó megfelelőtájékoztatás nyújtása. Jelen Adatkezelési Tájékoztató többek között információtnyújt a Adatkezelő szolgáltatásának nyújtása, valamint a reklám célúadatkezelése során történő személyes adatainak kezeléséről: a kezelt adatokmegismerésének forrásairól, köréről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról ésidőtartamáról, a személyes adatokkal kapcsolatos jogokról és az azok közöttiválasztási lehetőségekről, illetve tartalmazza azokat az elérhetőségeket is,amelyeken választ kaphat az Érintett, az Adatkezelő adatvédelmi gyakorlatávalkapcsolatos kérdéseire is.


2. Fogalmak

 

Ingatlan tulajdonos (eladó/bérbeadó): Olyanszemély, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlan tulajdonosa, ill. azingatlanra vonatkozó vagyoni jog (pl. haszonélvezeti jog) jogosultja, illetveaki az ingatlan közvetítésére az Adatkezelővel megbízási szerződést kötött,valamint ezek meghatalmazottja.

 

Ajánlattevő (vevő/bérlő): Olyan személy, akiaz Adatkezelő által közvetített ingatlanra vételi/bérbevételi ajánlatot tett.

 

Megtekintő: Olyan személy, aki az Adatkezelőáltal közvetített ingatlant megtekintette vagy az Adatkezelőtől a közvetítettingatlan pontos címét megkapta.

 

Ingatlankereső: A fentieken túl olyan személy,aki az Adatkezelő ingatlanközvetítési tevékenysége körében az Adatkezelőtőlszemélyesen, telefonon, elektronikus vagy más úton tájékoztatást kér, tőleérdeklődik, ideértve különösen az Adatkezelő megkeresését is eladási vagy vételiérdeklődés céljából, illetve aki az Adatkezelőnél ingatlankeresőkéntjelentkezik.

 

Hírlevélre feliratkozó: Olyan személy, aki az Adatkezelőhírlevél szolgáltatásra feliratkozott vagy jogos üzleti érdekalapon szakmai hírleveleket kap.

 

Segítő szolgáltatás igénybe vevője: Olyan személy,aki a honlapon működő valamely segítő szolgáltatást igénybe vette.

 

Álláshirdetésre jelentkező: Az adatkezelőnélmeghirdetett álláslehetőségre jelentkező Érintett.  

 

Érintett: Adatkezelő által végzett, személyesadatok kezelésével kapcsolatos folyamatok által érintettek az Adatkezelő különbözőszolgáltatásait igénybe vevők: Ingatlan tulajdonos, Ajánlattevő, Ingatlankereső,Hírlevélre illetve Statisztikai Hírlevélre feliratkozó, Segítő szolgáltatás igénybe vevője, Álláshirdetésrejelentkező, az Adatkezelő részére értékbecslési megbízást adó.

 

 

3. Adatkezelés célja

 A 3.1–3.6 közötti szolgáltatások célja az ingatlanközvetítéshez kapcsolódó tevékenységek végzése. A 3.7-3.9 pontban felsorolt tevékenységek végzése egyaránt kapcsolódhat az ingatlanközvetítéshez és az Adatkezelő Szoftverszolgáltatói tevékenységéhez.

3.1. Ingatlankereső esetében: Vásárlás/bérbevétel céljából az Érintettáltal keresett, megadott feltételeknek megfelelő ingatlant keressen és ajánljonaz Adatkezelő, és létrehozza az ingatlant eladni/bérbe adni kívánó és az Érintettközötti kapcsolatot. Ingatlan statisztikai adatokat szolgáltat.

 

3.2. Megtekintő esetében: Vásárlás/bérbevétel céljából az Érintettáltal keresett, megadott feltételeknek megfelelő ingatlant tudjon megmutatni azAdatkezelő.

 

3.3. Ingatlantulajdonos esetében: Az Érintett és az Adatkezelőközött létrejött közvetítésére vonatkozó megbízási szerződést teljesítése, amelykeretében az Adatkezelő az ingatlan eladását/bérbeadását segíti elő azzal, hogyaz ingatlan adatait megosztja más ingatlanközvetítőkkel és/vagy különböző hirdetésifelületeken megjeleníti. Ingatlan statisztikai adatokat szolgáltat.

 

3.4. Ügyfélátvilágítási kötelezettség esetében: Az Adatkezelőtterhelő ügyfélátvilágítási kötelezettség teljesítése. Adatkezelőre vonatkozójogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont] és a pénzmosásés a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. törvény (Pmt.) 6. § - 9. §-ai.

 

3.5. Ajánlattevő esetében: az Adatkezelő által közvetítettingatlanra vételi/bérbevételi ajánlatot rögzítése és az Ingatlantulajdonos felévaló továbbítása.

 

3.6. Értékbecslés esetében: Az Érintett és az Adatkezelő között létrejöttértékbecslésre vonatkozó megbízási szerződés teljesítése.

 

3.7. Hírlevélküldés esetében: Az ingatlanpiacot érintő szakmai információk és ingatlan statisztika valamint az Adatkezelő reklám tevékenysége keretében akciókat, promóciókat, ajánlatokat tartalmazó hírlevek küldése.

 

3.8. Számviteli kötelezettség teljesítése esetében: Adatkezelőbizonylatmegőrzési kötelezettségének teljesítése.

 

3.9. Álláshirdetésre jelentkezők esetében: Az Adatkezelőnélálláshirdetésre jelentkezők elbírálása.

 

4. Adatkezelés jogalapja

 


4.1. Ingatlankereső esetében: Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pont]. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy az ingatlankeresésselösszefüggő szolgáltatást magas szinten nyújtsa, az ügyfelek elégedettek legyeneka szolgáltatásával, illetve ezen keresztül növelje a forgalmát.

 

4.2. Megtekintő esetében: Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk(1) bekezdés f) pont]. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy az ingatlankeresésselösszefüggő szolgáltatást magas szinten nyújtsa, az ügyfelek elégedettek legyeneka szolgáltatásával, illetve ezen keresztül növelje a forgalmát az ingatlan utánérdeklődőknek az ingatlant bemutassa.

 

4.3. Ingatlantulajdonos esetében: Szerződés teljesítése [GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont].

 

4.4. Ügyfélátvilágítási kötelezettség esetében: Adatkezelőrevonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont] ésa pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásárólszóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 6. § - 9. §-ai.

 

4.5. Ajánlattevő esetében: Szerződés megkötését megelőző lépésekhezszükséges adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

 

4.6. Értékbecslés esetében: Szerződésteljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

 

4.7. Hírlevélküldés esetében: Hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1)bekezdés a) pont].

 

4.8. Számviteli kötelezettség teljesítése esetében: Adatkezelőrevonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont] ésa számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. 169. §-a.

 

4.9. Álláshirdetésre jelentkezők esetében:Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].


 

5. Kezelt adatok köre

 


5.1. Ingatlankereső esetében: név, lakcím (ha az érintettmegadta), telefonszáma, email címe, és az Érintett által a keresett ingatlanravonatkozóan megadott adatok [pl. ingatlan vételára, ingatlan elhelyezkedése,jellege, fekvése, hasznos alapterülete, építési módja, komfortfokozata, fűtésimódja, szobaszáma, ill. telek területe], fizetési ütemezés (önerő és hitelaránya).

 

5.2. Megtekintő esetében: név, születési hely és idő, anyja születésineve, lakcím, telefonszám, e-mail cím, megtekintett ingatlan pontos beazonosításáhozszükséges adatok.

 

5.3. Ingatlantulajdonos esetében: név, születési hely és idő, anyjaszületési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, telefonszám,e-mail cím, ingatlanra vonatkozóan megadott adatok [pl. ingatlanról készültfénykép, alaprajz, ingatlan általános leírása, ingatlan vételára, ingatlanelhelyezkedése, jellege, fekvése, hasznos alapterülete, építési módja, komfortfokozata,fűtési módja, szobaszáma, ill. telek területe].

 

5.4. Ügyfélátvilágítási kötelezettség esetében: családi ésutónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyjaszületési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosítóokmányának típusa, száma és másolata, kiemelt közszereplői nyilatkozat, vételárforrását megjelölő nyilatkozat.

 

5.5. Ajánlattevő esetében: név, születési hely és idő, anyjaszületési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, telefonszám,e-mail címe, ajánlati összeg és megfizetésének feltételei.


 

5.6. Értékbecslésre esetében: név, születési hely és idő, anyja születésineve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, telefonszám, e-mail cím, ingatlanravonatkozóan megadott adatok [pl. ingatlanról készült fénykép, alaprajz, ingatlanáltalános leírása, ingatlan vételára, ingatlan elhelyezkedése, jellege, fekvése,hasznos alapterülete, építési módja, komfortfokozata, fűtési módja, szobaszáma,ill. telek területe].

 

5.7. Hírlevélküldés esetében: statisztikai hírlevélküldés esetén név, e-mail cím.

 

5.8. Számviteli kötelezettség teljesítése esetében: Könyvvitelielszámolást alátámasztó számviteli bizonylatok

 

5.9. Álláshirdetésre jelentkezők esetében: név, születési helyés idő, lakcíme, telefonszám, e-mail cím és az életrajzban megadott egyébadatok.

 

6. Az adatkezelés időtartama

 

6.1. Ingatlankereső esetében: személyes adatok rögzítéstőlszámított 5 év.

 

6.2. Megtekintő esetében: személyes adatok rögzítéstől számított5 év.

 

6.3. Ingatlantulajdonos esetében: szerződés megszűnésétől számított5 év.

 

6.4. Ügyfélátvilágítási kötelezettség esetében: személyes adatokrögzítéstől számított 8 évig.

 

6.5. Ajánlattevő esetében: személyes adatok rögzítéstől számított5 év.


6.6  Értékbecslés esetében: szerződés megszűnésétől számított 5 év.6.7. Hírlevélküldés esetében: az Érintett reklám és szakmai információ közlése célú hírlevél esetén tiltakozásáig, visszavonásáig. Ingatlan statisztikai hírlevelet az Érintett jogosult bármikor visszamondani, de ez nem vonja automatikusan vissza a statisztikai hírlevél szolgáltatás igénylésekor ingatlanközvetítői szolgáltatás igénybevételére tett nyilatkozatát, kivéve, ha erről külön nyilatkozik.

 

6.8. Számviteli kötelezettség teljesítése esetében: az Adatkezelőbizonylatmegőrzési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos személyesadatokat 8 évig köteles megőrizni.

 

6.9. Álláshirdetésre jelentkezők esetében: személyes adatok rögzítéstőlszámított 1 év.


 

7. Személyes adatok címzettjei, illetve acímzettek kategóriái, közzététel és statisztikai adatbázis képzése


 7.1 [Adatfeldolgozók] Az Adatkezelő az Érintettadatait a szolgáltatás nyújtása során, annak teljesítése érdekében, és ahhozszükséges mértékben, a szerződött partnerei (beleértve magánszemélyeket is)részére átadja adatfeldolgozásra. A szolgáltatás nyújtásának teljesítéseérdekében, valamint a marketing / reklám célú tevékenység végzéséhez szükségesenigénybe vett, Adatkezelő szerződött partnerei közé tartozó adatfeldolgozók ésazok kategóriái, akik által az Érintett adatai feldolgozásra kerülnek:

 • Adatkezelő azÉrintettek és az ingatlan adatait megoszthatja a saját ügynökeivel, közreműködőivel,illetve más ingatlanközvetítőkkel annak érdekében, hogy az ingatlanértékesítésre / bérbeadásra kerüljön. Az Adatkezelővel együttműködőingatlanközvetítők listáját ezen a linken megtalálja: https://miosz.lc.hu/page/partnerirodak/

Adatfeldolgozás célja: azingatlan értékesítésének / bérbeadásának elősegítése


 • Az ingatlan értékesítésének / bérbeadásának elősegítéseérdekében az Adatkezelő különböző hirdetési felületeken megjeleníti az ingatlanadatait. A hirdetési felületek az alábbiak:


szallaserdelyben.hu
Adatfeldolgozó neve: Szallaserdelyben.hu
Széhkelye: Románia, Hargita megye, Güdüc
E-mail címe: kz@lc.hu
Adatfeldolgozás célja: Ingatlanhirdetés megjelenítése


ingatlanmax.hu
Adatfeldolgozó neve: Faluhelyi György József ev
Széhkelye: 2049 Diósd, Szabadság út 85.
E-mail címe: ingatlan@celpiac.hu
Adatfeldolgozás célja: Ingatlanhirdetés megjelenítése


kleming.com
Adatfeldolgozó neve: KLEMING OPERATIONS Zrt.
Széhkelye: 1060 Budapest, Andrássy út 20. II.emelet 5/A
E-mail címe: iroda@kleming.com
Adatfeldolgozás célja: Ingatlanhirdetés megjelenítése

Adatfeldolgozás célja: azingatlan értékesítésének / bérbeadásának elősegítése


 • Az Adatkezelőa közvetítésre vonatkozó szerződésének teljesítése és dokumentálása érdekébenkülönböző adminisztrációs és munkafolyamat szervezési informatikai eszközöket/megoldásokatvesz igénybe, amely során az Érintettek és az ingatlan adatait megoszthatja azadatfeldolgozókkal.

Adatfeldolgozás célja: azingatlan értékesítésének / bérbeadásának elősegítése és a közvetítőitevékenység szervezése, valamint dokumentálása.


 • Adatfeldolgozó neve: Integrity Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.; email cím: office@integrity.hu)


  Adatfeldolgozás célja: szerverhosting


 • Adatfeldolgozó neve:  Kontír-Aktív Kft. (székhely: 1131 Budapest Unoka u 55.; email cím: peter.tiba@kontiraktiv.hu)

 • Adatfeldolgozás célja: szerverrendszergazda


 • Adatfeldolgozó neve: HolMiKi Kft. (székhely: 7400 Kaposvár, Honvéd u. 16/b. fszt. 2. ; emailcím: tanczos.robert@gmail.com)

 • Adatfeldolgozás célja: informatikairendszer fejlesztése


 • Adatfeldolgozó neve:  Fejér Zsolt Károly ev. (székhely: 2335 Taksony, Fő út 121.; email cím: fzsolt35@gmail.com)

Adatfeldolgozáscélja: informatikai rendszer fejlesztése


 • Adatfeldolgozó neveInterhome Kft. (székhely: 1062 Budapest, Diófa u. 47.; email cím: kz@lc.hu)
          Adatfeldolgozás célja: informatikai rendszer fejlesztése


7.2. [Személyes adatok továbbítása] AzAdatkezelő az ingatlanközvetítői tevékenysége mellett segítséget nyújt az Érintetteknekmás adatkezelő által végzett szolgáltatással kapcsolatosan, amelyre azÉrintettnek igénye van. Az Adatkezelő ilyen esetekben az Érintettkapcsolattartási adatait (általában név, cím, e-mail cím és telefonszám) megadjaa szolgáltatók részére, amely lehet: hitelközvetítő, értékbecslő, ügyvéd,energetikai tanúsítvány kiállítására jogosult szakember, ingatlanról 3Dfelvételt készítő vállalkozás.  Az Adatkezelő a szolgáltató nevéről és elérhetőségéről az adattovábbítás során kap pontos tájékoztatást.


Az Ingatlan tulajdonos Érintettek esetében statisztikai célú adatbázisképzés és adattovábbítás történik.7.3. [Személyes adatok közzététele] AzAdatkezelő felhívja figyelmet, hogy az ingatlan értékesítésének elősegítéseérdekében az ingatlanra vonatkozóan megadott adatok [pl. ingatlanról készültfénykép, alaprajz, ingatlan leírása, ingatlan vételára, ingatlanelhelyezkedése, jellege, fekvése, hasznos alapterülete, építési módja, komfortfokozata,fűtési módja, szobaszáma, ill. telek területe] különböző internetes hirdetésifelületeken közzétételre kerülnek.


7.4 [Statisztikai adatbázis képzése] Ahatékonyabb ügyfélkiszolgálás, az értékesítés hatékonyságának növeléseérdekében, valamint a megfelelőbb ár/irányár-meghatározás és magas szintű értékbecslésiszolgáltatás érdekében statisztikai és értékesítési célból az ingatlanokadatait az Adatkezelő statisztikai adatbázis képzésére is felhasználja. AzAdatkezelő a statisztikai adatbázist megosztja a Magyar IngatlanközvetítőkOrszágos Szövetségével (székhely/levelezési cím: 1126 Budapest, Orbánhegyiút 14., telefonszám: +36/20-465-1680, e-mail cím: titkarsag.miosz@gmail.com; továbbiakban: MIOSZ) a MIOSZ informatikai hátterét biztosító Vár-Köz Kft.-vel (székhely/hivatalos levelezési cím: 1131 Budapest, Kucsma utca 13 - 15. fszt. 50., cégjegyzékszám: 01-09-951222; elektronikus elérhetőség: info@lakáscentrum.hu; honlap címe: www.varkoz.hu) és  az együttműködő partnereivel.


A statisztikai és értékesítési adatbázis képzés céljából az alábbiadatok kerülnek felhasználásra és továbbításra: ingatlan elhelyezkedésérevonatkozóan: irányítószám, település/kerület, közterület neve, emelet; az épületszintjei; az ingatlan jellege (családi ház, társasház, telek), ingatlan fekvése(belterület, külterület); építési állapot; telek területe; belső terület(hasznos alapterület); szobaszám; építés módja (tégla, panel, vegyes, egyébépítési mód); komfortfokozat; fűtési mód; építés éve; ingatlan külső és belsőállapota; alaprajz; ingatlanról készül fényképek; eladás időpontja; értékesítésivételár; extra felszereltség, tulajdonságok; hirdetés szövege.


Felhívjuk afigyelmét arra, hogy nem kerülnek továbbításra az ingatlan pontos címérevonatkozó adatok, így az ingatlan házszáma, illetve helyrajzi száma sem.8. Személyes adatok biztonsága és a személyes adatokhoz való hozzáférőszemélyek köre


8.1.      Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden intézkedést megtesz a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás, azaz annak érdekében, hogy az Érintettek személyes adatai a jogszabályoknak megfelelő védelemben részesüljenek.8.2.      Adatkezelő az adatbiztonság követelményének megtartásához szükséges intézkedések körében számítógépes adatbázisban, automatikus és manuális módon kezeli az Érintett adatait és intézkedett arról, hogy az Érintett adatainak kezelése zárt, és minden esetben jelszóval védett rendszerben, merevlemezre mentve történjen és e rendszereket csak a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, az ahhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben használják az adatok megismerésére jogosultak.


8.3.      A személyes adatok megismerésére jogosultak a Adatkezelő munkatársai és a szolgáltatásának nyújtásában közreműködő szerződéses partnerei.8.4.      Adatkezelő biztosítja, hogy az adatokhoz hozzáférésére jogosultak teljeskörű, adatvédelmi szabályokról történő tájékoztatását. Adatbiztonsági garanciaként Adatkezelőt, munkatársait és a szolgáltatásának nyújtásában közreműködő szerződéses partnereit titoktartási kötelezettség és jogi felelősség terheli az e tevékenységük során megismert személyes adatok tekintetében.


9. Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok9.1. Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton a Adatkezelőtájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:


 •  arról, hogy milyen adatokat kezelünk Önről,
 •  az adatkezelés céljairól,
 •  azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokatátadhatjuk,
 •  az adatkezelés időtartamáról,
 •  a jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.9.2. A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Érintettjogosult - elektronikus úton benyújtható - panaszával a Adatkezelőhöz fordulniaz adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerűállapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a panaszt egy hónapon belülmegvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről azÉrintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha a Adatkezelő az Érintettpanaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotáthelyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt ésadattovábbítást is – megszünteti. Ekkor a Adatkezelő az Érintett adatait nemkezelheti tovább, kivéve, ha a Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezeléstolyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek azÉrintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogiigények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A Adatkezelőa panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akikrészére a panasszal érintett adatot továbbította.


9.3. Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatátszéles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választottmás formátumban rendelkezésére bocsátja. [GDPR 15. cikk (3) bekezdés;hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog].9.4. Az Érintett kérésének megfelelően módosítjuk, pontosítjuk a személyesadatát. [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog]. Az Érintett adataihoz valóhozzáféréséhez fűződő jogának gyakorlása, valamint személyes adatainakhelyesbítése céljából Adatkezelőhöz fordulhat az kz@lc.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben.9.5. Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyesadatát. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésébenszereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyesadatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyesadatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogszerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy avéleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásacéljából. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].9.6. Az Érintett a hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás ésindokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, illetve bejelentheti a reklámküldésének megtiltása iránti igényét. Ebben az esetben az Érintett nevét ésminden egyéb személyes adatát Adatkezelő haladéktalanul törli anyilvántartásból. A visszavonó nyilatkozat megtételére mind postai úton, Adatkezelőszékhelyére küldött levél útján, mind pedig elektronikusan az kz@lc.hu e-mailcímre történő levél küldéssel is lehetőség van [hozzájárulás visszavonásához való jog]. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
9.7. Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésénekkorlátozását (zárolását)

 • ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérhetiaz adatok zárolását, amíg Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
 • ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatoktörlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintettkéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagyvédelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)]
 • Adatkezelő zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat mindenmás személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományokesetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyesadatokat külön mappába helyezi át. Adatkezelő a tárolás kivételével csak azÉrintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhezvagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelmeérdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli.Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.9.8. Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körbenhasznált, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Adatkezelőbiztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítjaÉrintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelőnek. [GDPR 20.cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].

 

9.9. Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyesadatainak érdekmérlegelés jogalapjának [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]alkalmazásával történő kezelése ellen. Tiltakozás esetén az Adatkezelőmegvizsgálja azt, hogy az Érintett által hivatkozott tények, érvek miatt azAdatkezelőnek van-e lehetősége arra, hogy a személyes adatokat törölje vagy azadatkezelést megszüntesse.

 

9.10. Adatkezelő az Érintett kérelmének beérkezését követő egy hónaponbelül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelemmegtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónaponbelül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panasztnyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

9.11. A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelő azadminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja akérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett az adatairól másolatot kér,vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösenismétlődő jellege miatt – túlzó).

 

9.12. Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyibenmegalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkoraz Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információknyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az Érintett amásolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Adatkezelő meggyőződjönarról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik-e.

 

10. Az Ön jogérvényesítési lehetőségei

 

Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelés nem felel meg a jogszabályikövetelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságeljárását kezdeményezheti (Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail cím:ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben megítélése szerint Adatkezelő megsértettea személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor bírósághoz fordulhat és eljárástkezdeményezhet az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékelőtt.